Felhívások

Felhívások

A XXVIII. OTDK Központi Felhívása és a Szekciók felhívásai

FELHÍVÁS

a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián

való részvételre – 2007 tavasza

___________________________________________________________________________________________________________________

A felhívás az OTDT 2006. január 20-án tartott ülésén került elfogadásra – OTDT–K–2006/001

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) az Oktatási Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia fővédnökségével, továbbá a felsőoktatásban érintett minisztériumok és országos hatáskörű intézmények, szervezetek, alapítványok erkölcsi, szakmai, valamint anyagi támogatásával 2007 tavaszára 16 szekcióban meghirdeti a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát.


A konferencia célja

________________________________________________

Az országos konferencia célja, hogy a legkiválóbb egyetemisták és főiskolások tudományos és művészeti eredményeinek bemutatási és értékelési fóruma legyen, s ezáltal ösztönözze az intézményi TDK keretei között végzett hallgatói tudományos és művészeti tevékenységet. Támogassa és elismerje a felsőoktatási diáktudományos tevékenység résztvevőit: oktatókat, kutatókat és mindenekelőtt a tehetséges hallgatókat, valamint segítséget adjon a kutatómunkában való továbbhaladáshoz és a tudományos, művészeti pályán való induláshoz.


Általános részvételi feltételek

_________________________________________________________________________

A konferencián az egyetemek és főiskolák a pályamunka témaköréhez kapcsolódó egységes, osztatlan egyetemi, főiskolai és a BA, BSc, MA, MSc képzésében[1]nappali, levelező, távoktatási, esti oktatási formában – résztvevő hallgatói, valamint a 2005–2006. években végzettek vehetnek részt, amennyiben az intézményi jogosultság megszerzésének időpontjában nem töltötték be 30. életévüket, s megfelelnek a központi és szekció felhívásban foglalt valamennyi feltételnek.

A nevezés feltétele olyan diáktudományos/művészeti tevékenységet dokumentáló pályamunka (dolgozat, előadás, alkotás, stb.), amely a képzési idő alatt, önképzési céllal [2] készült, és a képzési idő alatt, a végzést megelőzően személyesen bemutatták, továbbá minősítették szakterületi, kari, intézményi tudományos diákköri fórumon és ott a zsűri a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára javasolta.

A nevezés feltételeként szükséges minősítő, első fordulót jelentő helyi konferencia dokumentumait (programfüzet vagy összesítő kimutatás, vagy jegyzőkönyv, vagy egyéni bírálati lap, amelyben szerepel: a pályamunka címe, szerzőjének neve, évfolyama, szak, témavezető(k) neve, beosztása, a bemutatás időpontja, helye, a rendezvény jellege és az értékelést végzők (zsűri és/vagy bírálók) neve, a pályamunka minősítése és/vagy a XXVIII. OTDK-n való részvételére vonatkozó javaslat) az intézményi, kari TDT elnök, szakterületi TDK felelős a rendezvény(eke)t követően egy héten belül, indokolt esetben az adott félév(ek) végéig küldi meg az OTDT részére. (A megtartott intézményi konferenciák beküldött dokumentumait az OTDT Titkársága visszaigazolja, az abban szereplő adatokat az OTDT honlapján közzéteszi.)[3]

Végzett hallgató esetében, ha a végzés félévében szerzett jogot az országos konferencián való részvételre, a nevezési laphoz csatolni kell témavezetőjével tett közös nyilatkozatát arról, hogy a végzés félévében bemutatott TDK dolgozat egy korábban megkezdett, folyamatos tudományos diákköri műhelymunka eredménye, s az minden tekintetben megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek. Amennyiben pályamunkája szakdolgozatával, illetve diplomamunkájával azonos tárgyú, szükséges annak igazolása is, hogy az intézményi tanulmányi és vizsgaszabályzat erre vonatkozó rendelkezése alapján, sikeres diákköri dolgozatát utólag fogadták el szakdolgozatnak. (Az érintett pályázók és témavezetőik nyilatkozatának megtételéhez tájékoztatót teszünk közzé.)

A konferencián való részvétel formai feltétele az igényelt dokumentációk az általános és az egyes szekciók felhívásaiban közzétett módon és példányban 2006. december 1-ig (péntek), illetve 2007. január 5. (péntek) történő megküldése (postabélyegző) – a szekció felhívásban közzétett határidő szerint. [4] Az Orvostudományi Szekció esetében a nevezési határidő: 2007. február 28. [5]

Az OTDT Titkárságára beküldendő:

–on-line nevezés

–az on-line nevezési lap kinyomtatott, a hallgató aláírásával ellátott 1 eredeti példánya,

–a bemutatásra szánt pályamunka összefoglalója 1 példányban (a szekció felhívásában kért formában),

–a küldő intézmény összesített jegyzéke az OTDK-ra nevezett hallgatókról a nyomtatványon szereplő adatok feltüntetésével,

–végzett hallgató esetében témavezetőjével tett közös nyilatkozat a fentebb leírtak, illetve a közzétett tájékoztató szerint.

(Az OTDT Titkárságának címe: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19–21.; www.otdt.hu)

A szekciót rendező intézményhez beküldendő:

–a nevezési lap 1 másolati példánya,

–a dolgozat vagy a tudományos munka, művészeti alkotás dokumentuma (alkotás, előadás anyaga, stb.) a szekció által kért példányban és formában,

–valamint a bemutatásra szánt pályamunka összefoglalója, szintén a szekció által előírt, felhívásában mintaként közzétett formában (nyomtatottan és elektronikusan egyaránt).

A XXVIII. OTDK szekcióülésein csak az OTDT-hez és a szekciót rendező intézményhez időben benyújtott és általa elfogadott, formailag megfelelő nevezés alapján vehetnek részt a hallgatók. A nevezés elfogadásáról az OTDT, az érintett szakmai bizottság és a szekciót rendező intézmény közösen dönt, melyről az OTDT elnökének aláírásával a küldő intézmény TDT elnöke/felelőse kap visszajelzést.

A nevezési dokumentáció, mind az OTDT Titkárságára, mind a rendező intézményhez az intézményi/kari/szakterületi TDT elnök, TDK felelős által intézményi/kari/ szakterületi szinten összegyűjtve, mindenképpen az intézményi/kari TDT elnök, TDK felelős összesített jegyzékével, aláírásával ellátva küldendő be. Az egyéni, egyénileg beküldött nevezés érvénytelen.

A konferencia nevezési díjának összege: 5000,- Ft/pályamunka (egységesen, minden szekcióban), melyet a rendező intézménybe kell küldeni.[6] A konferencia szekcióiban a részvételi díjak összege a rendező intézmény számításai alapján az illetékes szakmai bizottság jóváhagyásával kerül kialakításra, elfogadásra, melyet szintén a rendező intézménybe kell küldeni, az általa kialakított rend szerint.

A külhoni magyar egyetemista és főiskolás önképzőkörösök azonos, az általános és szekciók felhívásaiban közzétett feltételekkel vehetnek részt az OTDK-n.

A konferencián részt vehetnek a Kutató Diákok Országos Szövetsége által szervezett országos konferencia, a TUDOK első díjas és különdíjas középiskolás kutató diákjai (köztük a külhoni magyar kutató diákok is). A középiskolás diákok előadásait a témájuknak megfelelő OTDK szekcióba kell besorolni, és a befogadó tagozatok belső rendjének megfelelően, az egyetemi/főiskolai előadásokkal azonos szabályok szerint kell értékelni. Amennyiben a szekció zsűrije úgy ítéli meg, hogy a középiskolás diák munkája díjat érdemel, számára az OTDK bármely helyezése, díja, illetve az "OTDK junior díja" adható. Ezek közül az "OTDK junior díj" az adott tagozat díjkeretébe nem számít bele, és anyagi elismeréssel nem feltétlenül kell, hogy együtt járjon.

Szekciók

_____________________

A XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia megrendezésére az alábbi

szekciókban kerül sor:

1. AGRÁRTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Debrecen

Időpont: 2007. április 16–18.

Rendező intézmény: Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum

Mezőgazdaságtudományi Kar

Agrárgazdasági- és Vidékfejlesztési Kar

4015 Debrecen, Böszörményi út 138.

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Pénzes Béla egyetemi docens, kari TDT elnök

(BCE KERTK)

Szekció ügyvezető elnök: Dr. Jávor András egyetemi tanár

2. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Balatonszárszó

Időpont: 2007. április 24–26.

Rendező intézmény: Károli Gáspár Református Egyetem

Állam- és Jogtudományi Kar

1042 Budapest, Viola u. 2–4.

Szakmai bizottsági- és

Szekció ügyvezető elnök: Dr. Máthé Gábor egyetemi docens, dékán

3. BIOLÓGIA SZEKCIÓ

Helyszín: Debrecen

Időpont: 2007. április 4–6.

Rendező intézmény: Debreceni Egyetem

Természettudományi Kar

4010 Debrecen , Egyetem tér 1.

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Varga Zoltán tszv. egyetemi tanár (DE TTK)

Szekció ügyvezető elnök: Dr. Mészáros Ilona egyetemi docens, kari TDT elnök

4. FIZIKA, FÖLDTUDOMÁNYOK ÉS MATEMATIKA SZEKCIÓ

Helyszín: Szeged

Időpont: 2007. április 4–6.

Rendező intézmény: Szegedi Tudományegyetem

Természettudományi Kar

6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Weiszburg Tamás tudományos főmunkatárs (ELTE TTK)

Szekció ügyvezető elnök: Dr. Mezősi Gábor tszv. egyetemi tanár

5. HADTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Budapest

Időpont: 2007. április 18–19.

Rendező intézmény: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar

1101 Budapest, Hungária krt. 9–11.

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Szendy István ezredes, egyetemi tanár, oktatási dékánhelyettes (ZMNE HTK)

Szekció ügyvezető elnök: Dr. Lükő Dénes okl. mk. alezredes, tszv. egyetemi docens, tudományos dékánhelyettes

6. HUMÁN TUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Székesfehérvár

Időpont: 2007. április 2–4.

Rendező intézmény: Kodolányi János Főiskola

8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1.

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Kabdebó Lóránt egyetemi tanár (ME BTK)

Szekció ügyvezető elnök: Hervainé dr. Szabó Gyöngyvér tszv. főiskolai tanár,

tudományos főigazgató-helyettes

7. INFORMATIKA TUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Miskolc

Időpont: 2007. április 25–27.

Rendező intézmény: Miskolci Egyetem

Gépészmérnöki Kar

Informatika Intézet

3515 Miskolc, Egyetemváros

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Selényi Endre egyetemi tanár (BME VIK)

Szekció ügyvezető elnök: Dr. Tóth Tibor tszv. egyetemi tanár, intézeti igazgató

8. KÉMIAI ÉS VEGYIPARI SZEKCIÓ

Helyszín: Szeged

Időpont: 2007. április 2–4.

Rendező intézmény: Szegedi Tudományegyetem

Természettudományi Kar

6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Kalaus György egyetemi tanár (BME VEK)

Szekció ügyvezető elnök: Dr. Dékány Imre akadémikus, tszv. egyetemi tanár, rektorhelyettes

9. KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Miskolc

Időpont: 2007. április 25–27.

Rendező intézmény: Miskolci Egyetem

Gazdaságtudományi Kar

3515 Miskolc, Egyetemváros

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Bakacsi Gyula egyetemi docens (BCE KTK)

Szekció ügyvezető elnök: Dr. Szintay István intézetigazgató egyetemi tanár, dékán

10. MŰSZAKI TUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Győr

Időpont: 2007. április 2–4.

Rendező intézmény: Széchenyi István Egyetem

Műszaki Tudományi Kar

9026 Győr, Egyetem tér 1.

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Kulcsár Béla tszv. egyetemi tanár, dékán (BME KMK)

Szekció ügyvezető elnök: Dr. Koren Csaba tszv. egyetemi tanár, oktatási és tudományos rektorhelyettes

11. MŰVÉSZETI ÉS MŰVÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Pécs

Időpont: 2007. április

Rendező intézmény: Pécsi Tudományegyetem

Művészeti Kar

7624 Pécs, Damjanich u. 30.

Szakmai bizottsági elnök: Droppa Judit DLA egyetemi tanár, rektor (MIE)

Szekció ügyvezető elnök: Somody Péter DLA egyetemi docens

12. ORVOSTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Budapest

Időpont: 2007. április 3–5.

Rendező intézmény: Semmelweis Egyetem

Általános Orvostudományi Kar

1085 Budapest, Üllői út 26.

Szakmai bizottsági- és

Szekció ügyvezető elnök: Dr. Csermely Péter egyetemi tanár

13. PEDAGÓGIAI, PSZICHOLÓGIAI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Piliscsaba

Időpont: 2007. április 2–4.

Rendező intézmény: Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Bölcsészettudományi Kar

2087 Piliscsaba, Egyetem u 1.

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Kékes Szabó Mihály egyetemi docens (SZTE BTK)

Szekció ügyvezető elnök: Dr. Nábrády Mária egyetemi docens

14. TANTÁRGYPEDAGÓGIAI ÉS OKTATÁSTECHNOLÓGIAI SZEKCIÓ

Helyszín: Debrecen

Időpont: 2007. április 2–4.

Rendező intézmény: Debreceni Egyetem

Tudományegyetemi Karok

4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Poór Zoltán egyetemi docens (VE TK)

Szekció ügyvezető elnök: Dr. Gaál István egyetemi tanár

15. TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Pécs

Időpont: 2007. április 12–14.

Rendező intézmény: Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Szilágyi Erzsébet főiskolai tanár (KJF)

Szekció ügyvezető elnök: Dr. Schadt Mária tszv. egyetemi docens

16. TESTNEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Eger

Időpont: 2007. április 11–12.

Rendező intézmény: Eszterházy Károly Főiskola

3300 Eger, Eszterházy tér 1.

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Rigler Endre tszv. egyetemi tanár, intézetigazgató (SE TSK)

Szekció ügyvezető elnök: Kristonné dr. Bakos Magdolna tszv. főiskolai tanár

–––––––––––––––––––––

Az egyes szekciók sajátosságait tükröző, részben eltérő részvételi szabályokat a szak-területek szakmai bizottságai és a rendező intézmények közösen alakítják ki, és azok az országos felhívással együtt, egységes szerkezetben kerülnek kiadásra 2006. január 30-ig. (A szekciók felhívása, valamint a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia rendezvényeire vonatkozó valamennyi információ sokszorosított formában kerül kiküldésre valamennyi intézményi/kari TDT elnök címére, továbbá a DIÁKTUDÓS 2006. XIX. évfolyam 1. számában is megjelenik. Az Országos Tudományos Diákköri Tanács konferenciával kapcsolatos tájékoztatója és minden egyéb közzétett dokumentuma az Interneten a következő címen érhető el: http://www.otdt.hu

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) kéri a felsőoktatási intézmények vezetőit, TDT elnökeit, TDK felelőseit, az oktatókat, kutatókat és hallgatókat egyaránt, hogy teremtsék meg a lehetőséget az OTDK-t megelőző intézményi, kari, szakterületi minősítő tudományos diákköri konferenciák megrendezésére, amelyekre az intézményközi kapcsolatok keretében határon túli magyar egyetemisták és főiskolás hallgatók is kapjanak meghívást, illetve fogadják be a helyi TDK-t nem rendező intézmények hallgatóinak pályamunkáit.

Az OTDT fontos feladatának tartja, hogy az Országos Tudományos Diákköri Konferencia illeszkedjék az intézményi konferenciák rendszeréhez, ennek országos döntője legyen. Ezért arra kérjük az országos fórumra jelölést megelőző intézményi konferenciák szervezőit, hogy lehetőség szerint az OTDT mellett működő illetékes szakmai bizottság által kidolgozott értékelési rendszer alapján bírálják el a pályamunkákat.

Fontos, hogy ne az országos konferenciára benevezett dolgozatok száma, hanem a szakmai bírálók javaslata alapján bemutatásra elfogadott és díjazott legjobb pályamunkák, szerzők és témavezetőik képviseljék, minősítsék a XXVIII. OTDK-n résztvevő intézményeket, tudományos iskolákat. A szakmai–erkölcsi megbecsülés egyik formája legyen az országos konferencián való bemutatkozás, megmérettetés lehetősége. A helyi konferencián elhangzó értékelésnek, helyezési sorrendnek és a díjazásnak segítenie kell a kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók kiválasztását, támogatva az OTDT-nek azt a törekvését, hogy a legtehetségesebbek pályán való indulásához, a kutatómunkában való továbbhaladásához adjon segítséget az országos konferencia nyilvánossága.

Az OTDT útmutatása szerint a résztvevő pályamunkák legfeljebb 1/3-a részesülhet az I., II. és III. helyezések valamelyikében, de minden előadásra kerülő pályamunka szerzője és témavezetője részvételt elismerő oklevelet kap. A díjazás mértékét és a díjazottak körét a szekciók szponzorszerző igyekezetének eredményessége, hagyományai és önmérséklő igényessége szabja meg, azonban egységes alapelvként javasolja az OTDT, hogy a díjak egyedi értéke ne haladja meg az 50 ezer Ft-ot, valamint a díjazottak száma pedig a résztvevők 50% -át.


Pro Scientia Aranyérem

____________________________________________________________

A XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát követően immár tizedik alka-lommal kerül sor a PRO SCIENTIA ARANYÉREM odaítélésére. Az Országos Tudomá-nyos Diákköri Tanács korábbi gyakorlatának megfelelően 2007-ben is legfeljebb 45 Pro Scientia Aranyérem, két Pro Arte Aranyérem és egy Junior Pro Scientia Aranyérem kiosztására kerül sor.

Általános szempont, hogy a Pro Scientia Aranyérem, amelyet pályázat útján, a szekciók felterjesztése alapján az Országos Tudományos Diákköri Tanács ítél oda (jóllehet a pályázat benyújtásának feltétele az országos konferencián elért I. helyezés) nemcsak az egy, esetleg két konferencián bemutatott kiemelkedő pályamű (dolgozat, előadás, alkotás stb.) elismerése, hanem a kimagasló egyetemi, főiskolai hallgatói összteljesítmény kitüntetése. Ezért az odaítéléskor a színvonalas pályamunka mellett, a teljes hallgatói "életmű" (hallgatói életszakaszban megjelent, illetve elfogadott publikációk, előadások, nyelvtudás, tanulmányi eredmény, tanulmányutak, továbbképzések, stb.) is mérlegre kerül. A Pro Scientia Aranyérem átadására hagyományosan a Magyar Tudományos Akadémián kerül sor 2007 őszén, a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia záró és értékelő ünnepségén.

(A Pro Scientia Aranyérem kitüntetés szabályzatát a felhívás melléklete tartalmazza.
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. április 30.– hétfő)


Mestertanár Aranyérem kitüntetés

________________________________________________________________________________________

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács – a kiemelkedő témavezetői és tudományos diákköri szervezői munkáért adományozott elismerés évtizedes sikere alapján –, a minőségi felsőoktatás érdekében kifejtett munkásság méltányolására 1998-ban MESTERTANÁR ARANYÉREM kitüntetést alapított mindazon oktatók és kutatók jobb megbecsülése és ösztönzése céljából, akik az egyetemisták és a főiskolások kötelező tananyag elsajátításán túlmutató, tudományos diákköri, szakkollégiumi vagy egyéb önképzési formában megvalósuló tudományos tevékenységének elősegítéséért, kibontakoztatásáért és elismeréséért témavezetőként és a tudományszervezés terén éveken át kiemelkedően eredményes, áldozatos munkát végeztek.

A Mestertanár Aranyérem kitüntetések átadására 2007 őszén, a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia záró és értékelő ünnepségén kerül sor a Magyar Tudományos Akadémián.

(A Mestertanár Aranyérem kitüntetés szabályzatát a felhívás melléklete tartalmazza.
Az intézményi jelölés határideje: 2007. április 30. – hétfő)

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács a XXVIII. Országos Tudományos Diák-köri Konferencia meghirdetése kapcsán felhívja az egyetemi és főiskolai diákságot, hogy színvonalas pályamunkáikkal, művészeti alkotásaikkal, vagy érdeklődő hallga-tóként vegyenek részt a konferencia szekcióinak munkájában.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács kéri a felsőoktatási intézmények vezetőit, az egyetemek és főiskolák tanárait, kutatóit, a Doktori Iskolák vezetőit, valamint a Hallgatói Önkormányzatokat, hogy a fiatal tudós nemzedék pártolásával, a diáktu-dományos és művészeti tevékenység támogatásával, segítő szándékú bírálataikkal és személyes részvételükkel járuljanak hozzá az intézményi, majd pedig az országos konferencia szekcióinak sikeréhez.

Felkérjük továbbá az érintett főhatóságokat, Akadémiai és egyéb kutatóintézeteket, alapítványokat, pénzintézeteket, vállalatokat, műszaki és tudományos egyesületeket, tudományos tevékenységet támogató magánszemélyeket, hogy érdeklődésükkel és a szekciók megkeresésére adott szakmai és anyagi támogatásukkal, díjak és tárgyi jutalmak felajánlásával segítsék a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát.

Budapest, 2006. január 20.

Koósné Török Erzsébet

könyvtáros–informatikus, az OTDT titkára

Dr. Szendrő Péter

egyetemi tanár, az OTDT elnöke


[1] Másoddiplomás képzésben résztvevő hallgatók nevezésének befogadásáról az illetékes szakmai bizottság és a rendező intézmény közösen dönt.

[2] Az egyetemi, főiskolai tanulmányok során kötelezően, a tantervben is előírt feladatok, szemináriumi dolgozatok, továbbá eljárásra bocsátott vagy megvédett szakdolgozatok illetve diplomamunkák és a PhD-képzésben résztvevők egyetemi végzettségük megszerzését követően készített és/vagy bemutatott tudományos munkái – tekintettel arra, hogy azok nem tartoznak a felsőoktatási önképzés fogalomkörébe – az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára nem nyújthatók be.

[3] A XXVIII. OTDK-n az alábbi félévekben lehet jogosultságot szerezni: 2004–2005-ös tanév II. félévében, a 2005–2006-os tanév I. és II. félévében, valamint a 2006–2007-es tanév I. félévében. (A felhívásban megjelölt korhatár csak a 2005–2006-os tanév II. félévében és a 2006–2007-es tanév I. félévében jogosultságot szerzett hallgatókra vonatkozik.)

[4] A Fizika, Földtudományok és Matematika, valamint a Humán Tudományi Szekcióba nevező végzett hallgatók nevezési határideje 2006. október 2. (hétfő)

[5] Az OTDT Titkárságára és a szekciót rendező intézményhez beküldendő dokumentumok határideje azonos.

[6] A Hadtudományi Szekcióban nem kell nevezési díjat fizetni.A XXVIII. OTDK szekcióinak felhívásai:utolsó frissítés dátuma: 2016.11.2