Felhívások

Felhívások

A XXXI. OTDK Központi Felhívása és a Szekciók felhívásai

FELHÍVÁS

a XXXI. Országos Tudományos

Diákköri Konferencián való részvételre – 2013 tavasza

___________________________________________________________________________________________________________________


Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia fővédnökségével, továbbá a felsőoktatásban érintett minisztériumok és országos hatáskörű intézmények, szervezetek, alapítványok erkölcsi, szakmai, valamint anyagi támogatásával 2013 tavaszára 16 szekcióban meghirdeti a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát (OTDK).

A hatvan éves múltra visszatekintő tudományos diákköri mozgalom a felsőoktatás terén zajló tehetséggondozás legfontosabb és leghatékonyabb formájaként bontakozott ki hazánkban. Az önképzés, az elitképzés és a tudósképzés színtere, ahol a kiemelkedő tudósok, mesterek körül kialakuló, serkentő és demokratikus légkör iránt fogékony, tehetséges hallgatóknak az első tudományos sikerek élményét adja.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia meghirdetése kapcsán felhívja az egyetemi és főiskolai diákság figyelmét, hogy színvonalas pályamunkáikkal, művészeti alkotásaikkal törekedjenek arra, hogy az intézményi minősítő TDK konferenciákon megszerezzék az OTDK-n történő indulás jogát. Ennek alapján vegyenek részt az OTDK szekcióinak munkájában! Arra kéri továbbá a felsőoktatásban, a tudományban, illetve a gyakorlatban dolgozó oktatókat, kutatókat és fejlesztőket, hogy mesterként, bírálóként segítsék az új nemzedék szakmai kibontakozását.


A konferencia célja

________________________________________________

Az országos konferencia célja, hogy a legkiválóbb egyetemisták és főiskolások tudományos és művészeti eredményeinek bemutatási és értékelési fóruma legyen. Ezáltal is ösztönözze az intézményi hallgatói tudományos és művészeti diákköri tevékenységet. Támogassa és elismerje a felsőoktatási diáktudományos tevékenység résztvevőit: a tehetséges hallgatókat, mestereiket, konzulenseiket, valamint segítséget adjon a kutatómunkában a továbbhaladáshoz és a pályakezdéséhez.


Általános részvételi feltételek

_______________________________________________________________________

Az OTDK-n történő részvételre az intézményi TDK jelölés alapján az osztatlan egyetemi, főiskolai és a BA, BSc, MA, MSc képzésében[1] részt vevő hallgatók, valamint a 2011-2013. években végzettek pályázhatnak, amennyiben megfelelnek az országos és a megpályázott szekció felhívásában foglalt valamennyi feltételnek.

A nevezés tartalmi feltétele olyan, a képzési idő alatt, önképzési céllal[2] végzett diáktudományos/művészeti tevékenységet dokumentáló pályamunka (dolgozat, alkotás), amelyet a szakterületi, kari, intézményi tudományos/művészeti diákköri fórumon (a továbbiakban intézményi konferencián) az abszolutóriumot megelőzően[3] a szerző(k) személyesen bemutatott (bemutattak), és ott a zsűri alkalmasnak minősítette a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián történő részvételre. A XXXI. OTDK-ra nevezett pályamunkának azonosnak kell lennie azzal a pályamunkával, amellyel a pályamunka készítője/készítői az intézményi konferencián jogosultságot szerzett(szereztek) az OTDK-n történő részvételre. Az OTDT külön felhívja a nevezni szándékozó hallgatók figyelmét, hogy a szerzői jogokra vonatkozóan bármikor ellenőrizhető a pályamunka, amelyet bizonyított plagizálás esetén ki kell zárni az OTDK-ról a delegáló intézmény egyidejű értesítésével.

Az OTDK-ra, az országos döntőre történő nevezés feltétele, hogy a XXX. Jubileumi OTDK nevezési határidejét követő, és a XXXI. OTDK nevezési határidejét megelőző időszakban rendezett minősítő „válogató versenyt" jelentő intézményi konferencia dokumentumait – a rendezvény programfüzetét és a zsűri jegyzőkönyvét – az intézményi, kari TDT-elnök vagy a szakterületi TDK-felelős az intézményi konferenciát (konferenciákat) követő két héten belül megküldje az OTDT részére[4], továbbá az adatokat feltöltse az OTDT szerverén található adatbázisba. A kötelezően beküldendő adatokról „A részvétel adminisztratív feltételei" rész tartalmaz leírást.

Ha a pályamunka készítője (készítői) már végzett (végeztek), és osztatlan, MA vagy MSc képzésben vett(ek) részt, és a végzés félévében szerzett (szereztek) jogosultságot az országos konferencián való részvételre, a nevezési laphoz csatolni kell az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum másolatát, valamint a témavezetővel tett közös nyilatkozatot arról, hogy a végzés félévében bemutatott TDK-pályamunka egy korábban megkezdett, folyamatos tudományos, illetve művészeti diákköri műhelymunka eredménye, így az minden tekintetben megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek. Amennyiben a pályamunka szerzőjének (szerzőinek) szakdolgozatával, diplomamunkájával azonos tárgyú, esetleg tartalmú, szükséges annak intézményi (dékáni hivatali vagy tanulmányi hivatali) igazolása is, hogy a sikeres tudományos diákköri pályamunkát az intézményi konferenciát követően, annak eredményeként fogadták el a kötelező tanulmányok (diplomamunka, szakdolgozat) részeként. Az érintett pályázók és témavezetőik nyilatkozatát a 4. számú melléklet tartalmazza. A BA, BSc képzés keretében megírt szakdolgozat a XXXI. OTDK-ra benevezhető, amennyiben azt az abszolutórium megszerzése előtt bemutatták az intézményi TDK-konferencián, és ott a zsűri javasolta a XXXI. OTDK-n való részvételre.

A külhoni magyar egyetemista és főiskolás önképzőkörösök azonos, az országos és az érintett (befogadó) szekció által kibocsájtott speciális felhívásban közzétett feltételekkel vehetnek részt az OTDK-n.

A konferencián részt vehetnek a Kutató Diákok Országos Szövetsége által szervezett országos konferencia, a TUDOK, továbbá az Országos Diákvegyész Napok, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által meghirdetett Filozófia, illetve a Mozgóképkultúra és médiaismeret verseny, valamint az Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferencia első díjas és különdíjas diákjai, valamint a felsőoktatási intézmények TDK-konferenciáin jogosultságot szerző kutató középiskolások, köztük a külhoni magyar kutató diákok is. A középiskolás diákok előadásait a témájuknak megfelelő OTDK szekcióba kell besorolni, és a befogadó tagozatok belső rendjének megfelelően, az egyetemi/főiskolai előadásokkal azonos szabályok szerint kell értékelni. Amennyiben a szekció zsűrije úgy ítéli meg, hogy a középiskolás diák munkája díjat érdemel, számára az OTDK bármely helyezése, díja, illetve az "OTDK junior díja" adható. Ezek közül az „OTDK junior díj" az adott tagozat díjkeretébe nem számít bele, és nem feltétlenül jár együtt anyagi elismeréssel.

Az OTDK nyelve a magyar. Az idegen nyelvű pályamunka szóbeli bemutatása esetében, amennyiben ez lehetséges és indokolt, a bemutatási idő egy részében magyar nyelvű összefoglaló szükséges. A konferenciára beküldött pályamunkákat az előzetes írásbeli bírálatot követően személyesen szóban is be kell mutatni a szekcióüléseken.


A részvétel adminisztratív feltételei

____________________________________________________________________________________

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács az intézményi TDK-konferenciák és az OTDK minőségbiztosításának érdekében egységes informatikai rendszert (OTDT online rendszer) működtet. Az OTDT online rendszerének célja, hogy a tudományos diákköri tevékenység számára többszintű adminisztratív támogatást biztosítson.

Az intézményi és kari TDT-elnököknek és szakterületi TDK-felelősöknek az OTDT online rendszerébe az intézményi TDK-konferenciát követő két héten belül fel kell tölteniük az OTDT Titkársága által kiadott minta alapján elkészített, az abban kért adatokkal hiánytalanul kitöltött jegyzőkönyvet. Az elektronikus feltöltéssel egyidejűleg hagyományos postai úton meg kell küldeniük az OTDT Titkárságára a konferencia dokumentumait (kivonatkötet, egyéb kiadvány), valamint a kitöltött, az elektronikus rendszerbe feltöltöttel tartalmilag egyező papíralapú jegyzőkönyv zsűritagok által aláírt példányát. Az intézményi TDK-konferencia jegyzőkönyvének mintáját az 1. sz. melléklet tartalmazza, valamint elérhető az OTDT online rendszerében. Az intézményi TDK-konferenciát lehetőség szerint legalább 30 nappal a XXXI. OTDK érintett szekciójának nevezési határideje előtt szükséges megrendezni.

A jegyzőkönyvet az OTDT Titkársága befogadja az OTDT online rendszerében. A XXXI. OTDK szekció felhívásainak megjelenését követően a befogadás után a hallgatók az e-mail címükre kapnak tájékoztatást az intézményi TDK-konferencián megtett javaslatról. Az e-mail kézbesítésétől számított 30 napon belül fel kell tölteniük az intézményi TDK-konferencián bemutatott, és ott a XXXI. OTDK-ra javasolt pályamunkájukat PDF-formátumban az OTDT online rendszerébe (a XXXI. OTDK nevezési időpontjai előtt 30 napon belül megrendezett intézményi TDK-konferenciákon jogosultságot szerző hallgatóknak legkésőbb a nevezés időpontjáig). A formai követelményeket a megpályázni szándékozott szekció 2012-ben megjelenő felhívása tartalmazza.

A papíralapú dokumentáció beérkezését követően az OTDT Titkársága összeveti azt az OTDT online rendszerébe feltöltött adatokkal, és tartalmi azonosság esetén jóváhagyja a jegyzőkönyvet. Ha a papíralapú és az elektronikus jegyzőkönyv között eltérés van, az OTDT Titkársága hiánypótlást kér az érintett TDT-elnöktől, és annak beérkezését követően – ha az egyértelműen tartalmazza a kért információkat és adatokat – hagyja jóvá a jegyzőkönyvet. A XXXI. OTDK szekció felhívásainak megjelenése előtt az intézményi TDK-konferencián bemutatott, és ott a XXXI. OTDK-ra javasolt pályamunkák szerzőinek a szekciók felhívásainak megjelenését követő 30 napon belül kell feltölteniük pályamunkájukat az OTDT online rendszerébe. Erről a rendszeren keresztül e-mail-ben kapnak értesítést.

Az OTDT online rendszer elérhetősége: http://otdtreg.itk.ppke.hu

A XXXI. OTDK nevezési időpontjai a hallgató számára:

 • 2012. december 5. (szerda)
 • 2013. január 9.(szerda)
 • 2013. február 27. (szerda, Orvos-és Egészségtudományi Szekció)

A nevezési határidőig a hallgatónak elektronikusan be kell neveznie az OTDT online rendszerében. A nevezés során az intézményi konferencián jogosultságot szerzett pályamunkájához a 3. sz. mellékletben feltüntetett adatokat kell megadnia.

Az OTDT online rendszerében a hallgatónak továbbá szövegdobozba kell feltöltenie magyar és angol nyelvű rezüméjét, amennyiben a pályamunka nyelve ezektől eltér, akkor magyarul és a pályamunka nyelvén. A feltöltendő rezümé mintáját a formai kritériumokkal a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Az MA, MSc, osztatlan képzésben végzett hallgatóknak (amennyiben a végzés félévében szereztek jogosultságot az OTDK-n való részvételre) végzett nyilatkozatot kell tenniük. A nyilatkozat az adatok kitöltését követően az OTDT online rendszeréből automatikusan nyomtatható.

Az adatok kitöltését, a rezümék felöltését követően véglegesíthető a nevezés.

A hallgatónak a nevezés véglegesítése után az alábbi dokumentumokat szükséges átadnia az intézményi/kari TDT-elnöknek:

 • nevezési lap 2 példányban eredeti aláírással ellátva;
 • pályamunka a szekció által kért formában (a pályamunkákra vonatkozó kritériumokat a szekciók felhívásai tartalmazzák);
 • MA, MSc és osztatlan képzésben végzett hallgató esetében az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum másolata, valamint az OTDT online rendszeréből nyomtatott, a témavezetővel tett közös nyilatkozat a fentebb leírtak, illetve a közzétett tájékoztató szerint.

Az intézményi és kari TDT-elnökök által összegyűjtött dokumentumok megküldésére vonatkozó határidő (postabélyegző dátuma):

 • 2012. december 10. (hétfő)
 • 2013. január 14. (hétfő)
 • 2013. március 4. (szerda, Orvos- és Egészségtudományi Szekció)

Az intézményi és kari TDT-elnökök által az OTDT Titkárságára megküldendő dokumentumok:

 • nevezési lap 1 példánya a hallgató eredeti aláírásával ellátva (szekciók szerint);
 • az OTDT rendszeréből letöltött, a TDT-elnök által aláírt összesítő jegyzék a felsőoktatási intézményből a XXXI. OTDK-ra benevező hallgatókról (szekciók szerint);
 • végzett hallgató esetében az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum másolata, valamint a témavezetővel tett közös nyilatkozat a fentebb leírtak, illetve a közzétett tájékoztató szerint;

Az OTDT Titkárságának postacíme:

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, OTDT Titkárság

1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

Az intézményi és kari TDT-elnökök által a szekciót rendező intézménynek megküldendő dokumentumok:

 • nevezési lap 1 példánya a hallgató eredeti aláírásával ellátva;
 • az OTDT online nevezési rendszeréből letöltött, a TDT-elnök által aláírt összesítő jegyzék a felsőoktatási intézményből a szekcióba benevező hallgatókról;
 • a dolgozat vagy a tudományos munka, művészeti alkotás dokumentuma (alkotás, előadás anyaga, stb.) a szekció által kért példányban és formában.

A nevezési dokumentáció mind az OTDT Titkárságára, mind a rendező intézményhez a TDT-elnök által intézményi/kari szinten összegyűjtve, mindenképpen az intézményi/kari TDT-elnök aláírásával ellátott összesített jegyzékkel küldendő be.

Az egyéni, egyénileg beküldött nevezés érvénytelen.

A XXXI. OTDK szekcióülésein csak az OTDT Titkárságára és a szekciót rendező intézményhez időben benyújtott és általuk elfogadott, formailag megfelelő nevezés alapján lehet részt venni. A nevezés elfogadásáról az OTDT, az érintett szakmai bizottság és a szekciót rendező intézmény közösen dönt, melyről a hallgatók és a küldő intézmények TDT elnökei/felelősei elektronikus visszajelzést kapnak.

A konferencia nevezési díjának összege 5000,- Ft/pályamunka (egységesen, minden szekcióban), melyet a rendező intézménynek kell megküldeni. A konferencia szekciói részvételi díjat is kérhetnek, amely a rendező intézmény számításai alapján, az illetékes szakmai bizottság jóváhagyásával kerül kialakításra és elfogadásra.

A nevezés elfogadását követően a hallgatónak a szekciók által közzétett módon szükséges előadásukat eljuttatniuk a rendező intézményhez.


Szekciók

_______________________

A XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia megrendezésére az alábbi szekciókban kerül sor:

1. AGRÁRTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Budapest

Időpont: 2013. április 3–5.

Rendező intézmény: Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar, Kertészettudományi Kar, Tájépítészeti Kar

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Pénzes Béla egyetemi tanár

Szekció ügyvezető elnök: Rezessyné dr. Szabó Judit egyetemi docens


2. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Szeged

Időpont: 2013. március 25-27.

Rendező intézmény: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Máthé Gábor egyetemi tanár

Szekció ügyvezető elnök: Dr. Szabó Imre egyetemi tanár


3. BIOLÓGIA SZEKCIÓ

Helyszín: Szeged

Időpont: 2013. április 2-4.

Rendező intézmény: Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Toldi József egyetemi tanár

Szekció ügyvezető elnök: Dr. Vágvölgyi Csaba egyetemi tanár


4. FIZIKA, FÖLDTUDOMÁNYOK ÉS MATEMATIKA SZEKCIÓ

Helyszín: Budapest

Időpont: 2013. április 18-20.

Rendező intézmény: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar, Építőmérnöki Kar

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Horváth Ákos egyetemi docens

Szekció ügyvezető elnök: Dr. Györfi László egyetemi tanár


5. HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Budapest

Időpont: 2013. április. 16 -18.

Rendező intézmény: Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Harai Dénes egyetemi tanár

Szekció ügyvezető elnök: Dr. Németh András okl. mk. százados


6. HUMÁN TUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Debrecen

Időpont: 2013. április 3-5.

Rendező intézmény: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Borsodi Csaba egyetemi docens

Szekció ügyvezető elnök: Dr. Pete László egyetemi docens


7. INFORMATIKA TUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Budapest

Időpont: 2013. március 25-27.

Rendező intézmény: Gábor Dénes Főiskola

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Pataricza András egyetemi tanár

Szekció ügyvezető elnök: Dr. Bognár Géza címzetes egyetemi tanár


8. KÉMIAI ÉS VEGYIPARI SZEKCIÓ

Helyszín: Eger

Időpont: 2013. április 4-6.

Rendező intézmény: Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Kunsági-Máté Sándor egyetemi docens

Szekció ügyvezető elnök: Dr. Jedlovszky Pál egyetemi tanár


9. KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Veszprém

Időpont: 2013. április 18-20.

Rendező intézmény: Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Bakacsi Gyula egyetemi docens

Szekció ügyvezető elnök: Dr. Jancsik András egyetemi docens


10. MŰSZAKI TUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Kecskemét

Időpont: 2013. április 24-26.

Rendező intézmény: Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Palotás Árpád Bence egyetemi tanár

Szekció ügyvezető elnök: Dr. Belina Károly egyetemi tanár


11. MŰVÉSZETI ÉS MŰVÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Eger

Időpont: 2013. április 2-4.

Rendező intézmény: Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Kar

Szakmai bizottsági elnök: Droppa Judit DLA egyetemi tanár

Szekció ügyvezető elnök: Erőss István DLA egyetemi docens


12. ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Szeged

Időpont: 2013. április 2-5.

Rendező intézmény: Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Mátyus László egyetemi tanár

Szekció ügyvezető elnök: Dr. Boros Mihály egyetemi tanár


13. PEDAGÓGIAI, PSZICHOLÓGIAI, ANDRAGÓGIAI ÉS KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Eger

Időpont: 2013. április 4-6.

Rendező intézmény: Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Gáspár Mihály főiskolai tanár

Szekció ügyvezető elnök: Dr. Falus Iván egyetemi tanár


14. TANULÁS- ÉS TANÍTÁSMÓDSZERTANI – TUDÁSTECHNOLÓGIAI SZEKCIÓ

Helyszín: Kaposvár

Időpont: 2013. április 3-5.

Rendező intézmény: Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Steklács János főiskolai tanár

Szekció ügyvezető elnök: Bencéné Dr. Fekete Andrea egyetemi docens


15. TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Kaposvár

Időpont: 2013. április 8-10.

Rendező intézmény: Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Szántó Zoltán egyetemi tanár

Szekció ügyvezető elnök: Dr. Szávai Ferenc egyetemi tanár


16. TESTNEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Helyszín: Szeged

Időpont: 2013. április 4-6.

Rendező intézmény: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar

Szakmai bizottsági elnök: Dr. Tihanyi József egyetemi tanár

Szekció ügyvezető elnök: Dr. Balogh László egyetemi docens

_____________________

Az egyes szekciók sajátosságait tükröző, részben eltérő részvételi szabályokat a szakterületek szakmai bizottságai és a rendező intézmények közösen alakítják ki, és azok az országos felhívással együtt, egységes szerkezetben kerülnek kiadásra. (A szekciók felhívása, valamint a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia rendezvényeire vonatkozó információk sokszorosított formában kerülnek kiküldésre valamennyi intézményi/kari TDT-elnök címére.) Az Országos Tudományos Diákköri Tanács konferenciával kapcsolatos tájékoztatója és minden egyéb közzétett dokumentuma az Interneten a következő címen érhető el: http://www.otdt.hu; http://www.otdk.hu.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) kéri a felsőoktatási intézmények vezetőit, TDT-elnökeit, TDK-felelőseit, az oktatókat, kutatókat és hallgatókat egyaránt, hogy teremtsék meg a lehetőséget az OTDK-t megelőző intézményi, kari, szakterületi minősítő tudományos diákköri konferenciák megrendezésére, amelyekre az intézményközi kapcsolatok keretében határon túli magyar egyetemisták és főiskolás hallgatók is kapjanak meghívást, továbbá kívánságra fogadják be a helyi TDK-t nem rendező intézmények hallgatóinak pályamunkáit.

Az OTDT fontos feladatának tartja, hogy az Országos Tudományos Diákköri Konferencia illeszkedjék az intézményi konferenciák rendszeréhez, ezek országos döntője legyen. Ezért arra kérjük az OTDK-ra jelölést megelőző intézményi konferenciák szervezőit, hogy lehetőség szerint az OTDT mellett működő tudományterületileg illetékes szakmai bizottság által kidolgozott értékelési rendszer alapján bírálják el a pályamunkákat.

Törekvésünk, hogy a XXXI. OTDK-n részt vevő intézményeket, tudományos iskolákat ne a dolgozatok száma minősítse, hanem a bemutatásra jelölt dolgozatok szakmai és tudományos színvonala. Közös célunk, hogy a legjobb pályamunkák és a legtehetségesebb szerzők jelenjenek meg az országos konferencián.

Legyen most is, mint már annyiszor a TDK 60 éves történetében az országos konferencián való bemutatkozás a megmérettetés lehetősége, a szakmai és erkölcsi megbecsülés jele. A helyi konferencián elhangzó értékelésnek, helyezési sorrendnek és a díjazásnak segítenie kell a kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók kiválasztását, támogatva az OTDT-nek azt a törekvését, hogy a legtehetségesebbek pályán való indulásához, a kutatómunkában való továbbhaladásához adjon segítséget az országos konferencia nyilvánossága.

Az OTDT útmutatása szerint az OTDK-n részt vevő pályamunkák legfeljebb 1/3-a részesülhet az I., II. és III. helyezések valamelyikében, de minden előadásra kerülő pályamunka szerzője és témavezetője részvételt elismerő oklevelet kap. A BSc képzésben részt vevő hallgatók számára a szakmai bizottság saját hatáskörben BSc-díjakat is adományozhat. A díjazás mértékét és a díjazottak körét a szekciók szponzorszerző igyekezetének eredményessége, hagyományai és önmérséklő igényessége szabja meg, azonban egységes alapelvként javasolja az OTDT, hogy a díjak egyedi értéke ne haladja meg az 50 ezer Ft-ot, a díjazottak száma pedig a résztvevők 50% -át.


Pro Scientia Aranyérem

__________________________________________________________

A XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát követően kerül sor a PRO SCIENTIA ARANYÉREM odaítélésére. Az Országos Tudományos Diákköri Tanács korábbi gyakorlatának megfelelően 2013-ban is legfeljebb 45 Pro Scientia Aranyérem, két Pro Arte Aranyérem és egy Junior Pro Scientia Aranyérem (ennek feltétele, hogy az OTDK-n legalább 30 középiskolás pályamunka bemutatására kerüljön sor) kiosztására kerülhet sor.

Általános szempont, hogy a Pro Scientia Aranyérem, amelyet pályázat útján, a szekciók felterjesztése alapján az Országos Tudományos Diákköri Tanács ítél oda (a pályázat benyújtásának feltétele az országos konferencián elért I. helyezés) nemcsak az egy, esetleg két konferencián bemutatott kiemelkedő pályamű (dolgozat, előadás, alkotás stb.) elismerése, hanem a kimagasló egyetemi, főiskolai hallgatói összteljesítmény kitüntetése. Ezért az odaítéléskor a színvonalas pályamunka mellett, a teljes hallgatói "életmű" (hallgatói életszakaszban megjelent, illetve elfogadott publikációk, előadások, nyelvtudás, tanulmányi eredmény, tanulmányutak, továbbképzések) is mérlegre kerül. A Pro Scientia Aranyérem átadására hagyományosan a Magyar Tudományos Akadémián kerül sor 2013 őszén, a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia záró és értékelő ünnepségén.

(A Pro Scientia Aranyérem kitüntetés szabályzatát a felhívás melléklete tartalmazza.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. május 6.– hétfő)


Mestertanár Aranyérem kitüntetés

_____________________________________________________________________________________

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács – a kiemelkedő témavezetői és tudományos diákköri szervezői munkáért adományozott elismerés évtizedes sikere alapján – a minőségi felsőoktatás érdekében kifejtett munkásság méltányolására 1998-ban MESTERTANÁR ARANYÉREM kitüntetést alapított. A kitüntetés mindazon oktatók és kutatók jobb megbecsülését és ösztönzését szolgálja, akik az egyetemisták és a főiskolások kötelező tananyag elsajátításán túlmutató, tudományos diákköri, szakkollégiumi vagy egyéb önképzési formában megvalósuló tudományos tevékenységének elősegítéséért, kibontakoztatásáért és elismeréséért témavezetőként és a tudományszervezés terén éveken át kiemelkedően eredményes, áldozatos munkát végeztek.

A Mestertanár Aranyérem kitüntetések átadására 2013 őszén, a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia záró és értékelő ünnepségén kerül sor a Magyar Tudományos Akadémián.

(A Mestertanár Aranyérem kitüntetés szabályzatát a felhívás melléklete tartalmazza.
Az intézményi jelölés határideje: 2013. május 6. – hétfő)

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács kéri a felsőoktatási intézmények vezetőit, az egyetemek és főiskolák tanárait, kutatóit, a Doktori Iskolák vezetőit, valamint a Hallgatói Önkormányzatokat, hogy a fiatal tudós nemzedék pártolásával, a diáktudományos és művészeti tevékenység támogatásával, segítő szándékú bírálataikkal és személyes részvételükkel járuljanak hozzá az intézményi, majd pedig az országos konferencia szekcióinak sikeréhez.

Felkérjük továbbá az érintett főhatóságokat, akadémiai és egyéb kutatóintézeteket, alapítványokat, pénzintézeteket, vállalatokat, műszaki és tudományos egyesületeket, tudományos tevékenységet támogató magánszemélyeket, hogy érdeklődésükkel és a szekciók megkeresésére adott szakmai és anyagi támogatásukkal, díjak és tárgyi jutalmak felajánlásával segítsék a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát.

Budapest, 2011. november 23.

(dr. Cziráki Szabina)

(Prof. Dr. Szendrő Péter)

az OTDT titkára

az OTDT elnöke

______________________________________________________

A XXXI. OTDK felhívása az OTDT 2011. november 4-én tartott ülésén került elfogadásra.


[1] Másoddiplomás képzésben részt vevő hallgatók nevezésének befogadásáról az illetékes szakmai bizottság dönt.

[2] Az egyetemi, főiskolai tanulmányok során kötelezően, a tantervben is előírt feladatok, szemináriumi dolgozatok, továbbá az osztatlan, MA, MSc képzésben részt vevők esetében az eljárásra bocsátott vagy megvédett szakdolgozatok illetve diplomamunkák és a PhD-képzésben részt vevők egyetemi végzettségük megszerzését követően készített és/vagy bemutatott tudományos munkái – tekintettel arra, hogy azok nem tartoznak a felsőoktatási önképzés fogalomkörébe – az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára nem nyújthatók be.

[3] Abszolutórium (végbizonyítvány): a tantervben előírt vizsgák eredményes letételét és – a nyelvvizsga letételének és szakdolgozat (diplomamunka) elkészítésének kivételével – más tanulmányi követelmények teljesítését, illetve a szakdolgozathoz (diplomamunkához) rendelt kreditpontok kivételével a képzési és kimeneti követelményekben előírt kreditpontok megszerzését igazolja, amely minősítés és értékelés nélkül tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelménynek a TDK pályamunka témakörét magába foglaló szakon mindenben eleget tett. Az abszolutórium időpontja a leckekönyvben (index, vagy az azt helyettesítő elektronikus dokumentum) megtalálható.

[4] A XXXI. OTDK-ra a 2010-2011. tanév II. félévében, a 2011–2012-es tanév I. és II. félévében, valamint a 2012 –2013-as tanév I. félévében lehet jogosultságot szerezni.
A XXXI. OTDK szekcióinak felhívásai:

utolsó frissítés dátuma: 2016.11.2